Япон улсаас Монгол улсад үзүүлсэн зээл тусламжийн нэгдсэн дүн

2022/3/31
Нэгж: 100 сая иен          
2022 оны 3 дугаар сарын сүүлийн байдлаар
          
Санхүүгийн жил Буцалтгүй тусламж Хөнгөлөлттэй зээл Техникийн хамтын ажиллагаа Нийт
1977 50.00 0.00 0.00 50.00
1984 0.16 0.00 0.00 0.16
1987 0.47 0.00 0.00 0.47
1989 0.47 0.00 0.00 0.47
1990 4.94 0.00 4.66 9.60
1991 33.08 48.36 4.02 85.46
1992 39.08 24.59 6.81 70.48
1993 45.35 33.21 18.10 96.66
1994 59.05 47.53 22.72 129.29
1995 58.25 44.93 23.37 126.55
1996 48.03 58.27 18.13 124.43
1997 50.46 42.98 19.33 112.77
1998 52.75 0.00 24.65 77.40
1999 53.74 0.00 19.29 73.03
2000 65.69 61.39 19.58 145.66
2001 55.12 0.00 28.45 83.57
2002 40.60 0.00 27.37 67.97
2003 21.41 0.00 15.26 36.67
2004 18.79 0.00 24.17 42.96
2005 41.20 29.81 20.46 91.47
2006 43.80 0.00 22.04 65.84
2007 41.86 288.07 19.49 349.42
2008 28.76 0.00 11.54 40.30
2009 28.20 28.94 12.86 70.00
2010 47.64 50.00 13.15 110.79
2011 50.03 15.50 17.66 83.19
2012 34.19 0.00 17.03 51.22
2013 31.70 117.36 18.21 167.27
2014 26.31 0.00 19.35 45.66
2015 9.90 368.50 24.05 402.45
2016 51.32 0.00 25.11 76.43
2017 62.59 320.00 23.51 406.10
2018 7.17 0.00 22.59 29.76
2019 3.09 0.00 22.27 25.36
2020 16.22 250.00 18.8 285.02
2021 14.81 0 эцэслээгүй 14.81
Нийт 1,2236.23 1,829.44 584.03 3,649.70
                                                                                                        Анхааруулга
                                                                                                      ・Солилцох ноот бичигт үндэслэв
                                                                                                      ・Манай Элчин сайдын яамны нэгтгэсэн дүн
                                                                                                      ・Олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн тусламжийн дүнг оруулаагүй болно