Монгол улсад үзүүлсэн буцалтгүй тусламж (2012 оноос хойш)

2022/3/31
2022 оны 3 дугаар сарын сүүлийн байдлаар        
 Нэгж: 100 сая иен        
 
Санхүүгийн жил Төслийн нэр Дүн
/Нэгж: 100 сая иен/
Ноот солилцсон
 огноо
2012 Улаанбаатар хотод гүүрэн гарц барих төсөл 5.05 2009/5/27
ЕБС-ийн барилга барих 4 дэх шатны төсөл 12.94 2009/8/18
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл 9.73 2011/6/21
Японы ЖДҮ-ийг дэмжих төслийн бус буцалтгүй тусламж 2 2013/3/6
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) (3 төсөл) 2.17 2012/5/30
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) 0.6  
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (21 төсөл) 1.7  
2013 Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл 15.8 2011/6/21
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) (3 төсөл) 2.36 2013/6/28
Төслийн бус буцалтгүй тусламж 7.5 2014/3/11
Төслийн бус буцалтгүй тусламж 3 2014/1/15
 “МҮОНРТ-ийн программийн хангамжийг сайжруулах төсөл 0.72 2014/3/11
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) 0.39  
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (23 төсөл) 1.93  
2014 Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл 5.19 2011/6/21
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 2.42 2014/6/4
Монгол-Япон сургалтын эмнэлэгийг барьж, байгуулах төсөл” (Нарийвчилсан зураг төсөл) 1.41 2014/12/17
Монголын Үндэсний Музейн үзмэрийн хадгалалтын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл 0.42 2015/3/11
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төслийн бус буцалтгүй тусламж 2 2015/4/6
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж 6 2015/4/6
Орон нутагт үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж 4 2015/4/6
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 2.42 2014/6/4
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургуулийн тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл 0.37  
Ховд аймагт баруун бүсийн жүдогийн төв барих төсөл 0.09 2015/3/4
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (23 төсөл) 1.99  
2015 Монгол-Япон сургалтын эмнэлэгийг барьж, байгуулах төсөл 5.08 2015/5/12
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 2.45 2015/5/12
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) 0.49 2015/5/12
Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн засварын төсөл 0.09 2016/3/29
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (20 төсөл) 1.79  
2016 Монгол-Япон сургалтын эмнэлэгийг барьж, байгуулах төсөл 41.5 2015/5/12
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 5.55 2016/6/21
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) 0.82  
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) 1.75  
2017 Монгол-Япон сургалтын эмнэлэгийг барьж, байгуулах төсөл 33.27 2015/5/12
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 3.07 2017/6/29
Улаанбаатар хотын бүрэн дунд боловсролын сургуулийн барилгыг сайжруулах төсөл 23.79 2017/11/30
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) 0.87  
23-р лаборатори сургуулийн Япон хэлний танхимийг шинэчлэх төсөл 0.07 2018/3/7
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) 1.52  
2018 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 3.09 2018/6/25
Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл 2 2019/3/12
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) 0.58  
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (19 төсөл) 1.5  
2019 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 3.09 2019/6/11
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (16 төсөл) 1.6  
2020 Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөл 10 2020/6/17
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 2.49 2020/6/17
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (2 төсөл) 1.05  
Мэргэд лаборатори сургуулийн япон хэл сурах орчныг сайжруулах төсөл 0.04 2021/3/10
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (13 төсөл) 2.63  
2021 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) 2.48 2021/5/28
Ковид-19 халдварт цар тахлын хямралыг арилгахад яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр 8.83 2021/7/8
Монгол Улсын Их Сургуулийн япон хэлний хэлмэрчлэхүйн лаборатори байгуулах төсөл 0.1 2022/3/1
Соёлын төв өргөөний концертын бага танхимын засварын төсөл 0.09 2022/3/11
Японы ТББ-тай хамтарсан буцалтгүй тусламж (1 төсөл) 0.75 2022/3/15
Өвсний үндэс” хөтөлбөр (11 төсөл) 2.56