Визийн болон консулын үйлчилгээний хураамж /2020 он/

2020/3/23
令和2年度 領事手数料
  Визийн болон консулын үйлчилгээний хураамж /2020 он/

すべての領事手数料は、交付時に納めていただきます。
  Хураамжийг бичиг баримт буцаан олгох үед төлнө.
 
旅券発給手数料
 Япон улсын паспортын хураамж
10年有効旅券
 10 жилийн хүчинтэй хугацаа бүхий паспорт
381,000 tug
5年有効旅券
  5 жилийн хүчинтэй хугацаа бүхий даспорт
一般
Энгийн
262,000 tug
申請時12歳未満
Мэдүүлэх үед 12 нас хүрээгүй байх
143,000 tug
査証発給手数料
   Визийн хураамж
一般入国査証(一次)
  Энгийн виз /нэг удаагийн/
71,000 tug
一般入国査証(数次)
  Энгийн виз /олон удаагийн/
143,000 tug
通過査証
  Дамжин өнгөрөх виз
17,000 tug
再入国許可有効期間の延長
  Япон улсын хилээр дахин нэвтрах зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааг сунгах
71,000 tug