Нүүр ХуудасСоёл мэдээлэлЭлчин сайдын яамны нэрийг ашиглах хүсэлт гаргах журам

2015 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр2015 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс тус журамд өөрчлөлт орсон тул анхаарна уу.

 

    Аливаа байгууллагын зүгээс зохион байгуулах үйл ажиллагаандаа дэмжигч байгууллага нэрээр Япон улсын Элчин сайдын яамны нэрийг ашиглах хүсэлтэй бол доорх санамж болзолтой сайтар танилцсаны үндсэн дээр тус яаманд өргөдөл гарган хүсэлт тавина уу.


Нэр ашиглах хүсэлт гаргаж буй тухайн үйл ажиллагааны агуулга зэргээс шалтгаалан зөвшөөрөл өгөхгүй байх ч тохиолдол байдаг болохыг зөвөөр ойлгоно уу.


1. Өргөдөл хүлээж авах хугацаа


2. Бүрдүүлэх шаардлагатай материал

 

3. Дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа болон нөхцөл байдалд тус яамны нэрийг ашиглах зөвшөөрөл олгохгүй:

 

4. Арга хэмжээг зохион байгуулсны дараах тайлангийн тухай

 

5. Өргөдөл болон асуулт хүлээж авах хаяг: